Mex, keo, dựng

Vải các loại

Vải khàng khuẩn

Nguyên phụ liệu khác

thông tin liên hệ
Võ Nguyễn Ngọc Tuyền
Chủ tịch hội đồng quản trị - 0969 368 889

Kim Liên
Online 2 - 0908.813.299

Keo Giấy Hột

Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột
Keo giấy hột

Keo Mùng Các Loại

Mùng xoa
Mùng xoa
Keo mùng bố
Keo mùng bố
Keo chỉ
Keo chỉ
Keo mùng gân
Keo mùng gân
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Mùng xoa
Keo mùng gân
Keo mùng gân
Mùng xoa
Mùng xoa

Keo cước - keo bố lam nón

Keo cước
Keo cước

Nguyên phụ liệu khác

Keo tan
Keo tan
Keo tan cắt cuộn nhỏ
Keo tan cắt cuộn nhỏ
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt
Vải nỉ - Felt

Keo dựng vải somi, quần tây

Keo cước
Keo cước
Keo cước 0.23
Keo cước 0.23
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải
Mex dựng vải